Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Z hľadiska pojmov sa:

 • dotknutou osobou rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, v tomto prípade každý užívateľ, ktorý odoslal svoje osobné údaje prostredníctvom formulára umiestneného na našej internetovej stránke biznisit.sk, prostredníctvo elektronickej alebo inej korešpondencie
 • prevádzkovateľom rozumie spoločnosť Biznis IT, s.r.o., so sídlom Kollárova 1004/37, 952 01 Vráble, IČO: 52575276, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 • sprostredkovateľom rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa
 • príjemcom rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou
 • treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje
 • zodpovednou osobou rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre web(y) spoločnosti Biznis IT, s.r.o.. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí ja pre obchodnú a marketingovú reklamnú činnosť spoločnosti Biznis IT, s.r.o., ak naň odkazujú.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, aby sme s vami mohli komunikovať, spracúvať vaše objednávky, poskytovať vám služby alebo ponúknuť zamestnanie. Aké osobné údaje zhromažďujeme, záleží od kontextu vašej interakcie so spoločnosťou Biznis IT, s.r.o., s vašimi voľbami vrátane nastavení ochrany osobných údajov a vybraných produktov, služieb a funkcií.

Zhromažďované osobné údaje môžu obsahovať:

 • meno a kontaktné údaje. Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a iné podobné kontaktné údaje zhromažďujeme preto, aby sme s vami mohli komunikovať, spracúvať objednávky, vystavovať faktúry alebo poskytovať produkty a služby. Niektoré formuláre od vás môžu vyžadovať vaše zákaznícke číslo alebo podrobnosti o produkte, napríklad sériové číslo.
 • demografické údaje. Údaje o vás, ako je krajina pobytu a preferovaný jazyk.
 • údaje o platbe. Údaje potrebné na spracovanie platby, ak robíte nákup, ako je napríklad číslo vášho bankového účtu.
 • údaje zo sociálnych sietí. Môžeme poskytovať funkcie sociálnych médií, ktoré vám umožnia zdieľať informácie prostredníctvom svojho účtu na sociálnych sieťach. Ak tieto funkcie používate, môžu byť informácie o vás zhromažďované alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí. Oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov a nastaveniami sociálnych sietí, ktoré používate, aby ste porozumeli ich praktikám.
 • žiadosti o zamestnanie, životopisy. Informácie zo žiadostí o zamestnanie alebo životopisov, ktoré nám poskytnete, ak sa priamo alebo nepriamo uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Biznis IT, s.r.o.. Beriete na vedomie, že vaša žiadosť môže obsahovať citlivé osobné údaje. Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. tieto informácie využíva na vyhodnotenie vašej žiadosti a na vykonanie činností súvisiacich so zamestnaním.
 • spätná väzba a recenzie produktov. Informácie, ktoré nám poskytnete, a obsah správ, ktoré nám zašlete, napríklad spätná väzba a vami napísané recenzie produktov, príspevky na blogy alebo otázky a informácie, ktoré poskytnete zákazníckej podpore. Keď nás kontaktujete prostredníctvom nášho webu, formulára spoločnosti Biznis IT, s.r.o., e-mailom, telefonicky, môžu byť telefónne hovory alebo konverzácie zaznamenávané. Vaša spätná väzba, príspevky a recenzie budú použité na hľadanie spôsobov, ako naše produkty a služby zlepšiť.
 • prezeranie webu. Informácie o vašich návštevách na našom webe a spôsob, akým si prezeráte náš web. Tieto informácie môžu zahŕňať údaje o vašom zariadení, vrátanie adresy internetového protokolu (IP), typu prehliadača a miestnych a jazykových nastavení. Tieto sú podrobnejšie opísané nižšie v časti nazvanej „Súbory cookies“. Tieto informácie zhromažďujeme na zistenie údajov, ako je napríklad počet návštevníkov jednotlivých častí nášho webu, a na prispôsobenie prostredia na našich stránkach a našich interakcií s vami vašim potrebám.
 • produkty. Niektoré u nás zakúpené produkty môžu zhromažďovať údaje, ako napríklad registrácia produktu, údaje z meradiel, zásoby spotrebných materiálov, konfigurácia a nastavenia zariadení, verzie softvéru a chybové kódy. Tieto údaje využívame na zlepšenie produktov, fakturáciu, generovanie výkazov, dopĺňanie spotrebných materiálov a podporné služby.

Ako používame osobné údaje

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame s vaším súhlasom, ako to vyžaduje zákon alebo ako je to nevyhnutné na naplnenie legitímnych záujmov spoločnosti Biznis IT, s.r.o., na účely, ktoré zahŕňajú: (i) poskytovanie produktov a služieb, (ii) riadenie, správu a prevádzkovanie nášho podnikania, (iii) plnenie našich zmluvných a právnych záväzkov, (iv) priamy marketing, (v) prevenciu podvodov a (vi) ochranu zabezpečenia našich systémov a bezpečnosti našich zákazníkov.

Osobné údaje, ktoré sú odoslané v rámci obchodnej činnosti, môžu byť zlúčené s dostupnými adresármi podnikových databáz.

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. používa osobné údaje:

 • na poskytnutie odpovedí na vaše otázky a na komunikáciu s vami,
 • na poskytovanie zákazníckej podpory,
 • na zdieľanie správ, aktualizácií alebo užitočných rád o produktoch a službách spoločnosti Biznis IT, s.r.o.
 • na informovanie o špeciálnych akciách a ďalšej reklame,
 • na prijímanie a vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie,
 • na prispôsobenie, analýzu a zlepšovanie našich produktov, služieb, technológií, komunikácie a vzťahov s vami,
 • na poskytovanie požadovaných produktov a služieb.

Ako zdieľame osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame podľa potreby na účely dokončenia transakcie alebo poskytnutia produktu či služby, o ktoré ste žiadali, alebo ku ktorým ste udelili oprávnenie. Ak napríklad poskytnete údaje o platbe pri nákupe, budeme zdieľať vaše platobné údaje s bankami a ďalšími subjektmi, ktoré platobné transakcie spracúvajú alebo zabezpečujú iné finančné služby, a na účely prevencie podvodov a zníženie rizika pri pôžičke.

Osobné údaje zdieľame s dodávateľmi, sprostredkovateľmi alebo zmluvnými partnermi. Napríklad spoločnosti, ktoré sme najali, aby poskytovali služby zákazníckej podpory alebo sa podieľali na údržbe a servise produktov prostredníctvom našich systémov a služieb, môžu potrebovať prístup k osobným údajom, aby mohli vykonávať svoju prácu. V takýchto prípadoch sú tieto spoločnosti zmluvne zaviazané dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a zabezpečenie a nemôžu používať od nás získané osobné údaje na žiadny iný účel.

Osobné údaje budeme odovzdávať alebo zverejňovať vtedy, ak sa budeme v dobrej viere domnievať, že je to nevyhnutné:

 • na dodržiavanie platných právnych predpisov alebo v reakcii na platné právne postupy, a to aj od policajných zložiek alebo iných vládnych úradov,
 • na ochranu našich zákazníkov, napríklad na prevenciu pokusov o podvod na používateľoch našich produktov alebo na zabránenie stratám na životoch alebo vážnym úrazom alebo
 • na prevádzkovanie a udržiavanie bezpečnosti našich produktov, vrátanie prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete.

Kde osobné údaje spracúvame a ukladáme

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Biznis IT, s.r.o. môžu byť presunuté, uložené a spracúvané v Slovenskej republike, v Spojených štátoch amerických alebo v inej krajine EHP. Zmluvný partneri, dodávatelia, subdodávatelia a sprostredkovatelia sú na základe zmluvy povinní chrániť všetky osobné údaje, ktoré od nás získajú, a majú zakázané tieto osobné údaje používať na akýkoľvek iný účel ako na poskytovanie služieb podľa pokynov Biznis IT, s.r.o.. V súlade s platnými právnymi predpismi takisto podnikáme kroky na zabezpečenie primeranej ochrany všetkých prenosov vašich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. uchováva osobné údaje tak dlho, pokiaľ je to nevyhnutné na poskytovanie produktov a plnenie požadovaných služieb a transakcií, alebo na iné zásadné účely, ako je dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a presadzovanie platnosti našich zmlúv. Skutočná doba uchovávania údajov sa môže líšiť. Kritériá používané na určenie doby uchovávania údajov zahŕňajú: (i) ako dlho potrebujeme osobné údaje na poskytovanie našich produktov alebo prevádzkovanie nášho podnikania, (ii) či sú osobné údaje citlivého typu a (iii) či sa na spoločnosť Biznis IT, s.r.o. vzťahujú právne, zmluvné alebo podobné povinnosti údaje uchovávať.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Pri údajoch, ktoré zhromažďujeme, máte na výber. Keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov, môžete odmietnuť. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, ktoré sú dôležité na poskytovanie produktu alebo funkcie, je možné, že tento produkt, službu alebo funkciu nebudete môcť používať.

Ak spracúvanie osobných údajov podlieha vášmu súhlasu, máte právo svoj súhlas s budúcim spracúvaním kedykoľvek zrušiť.

V prípade potreby máte právo od nás požadovať (i) prístup k svojim osobným údajom a ich odovzdanie, (ii) prenesenie osobných údajov a (iii) úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov.

Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a môžete ho obmedziť.
Máte právo namietať voči priamemu marketingu.
Máte právo podať sťažnosť u regulátora alebo u orgánov na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@biznisit.sk, aby ste si overili presnosť svojich osobných údajov alebo aby ste požiadali o aktualizáciu či odstránenie vašich údajov. Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. si vyhradzuje právo overiť vašu totožnosť a upraviť rozsah a počet vašich požiadaviek. V niektorých prípadoch môže byť vaša žiadosť odmietnutá na základe legitímnej výnimky alebo v prípadoch, kde vyhoveniu žiadosti bránia právne predpisy.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. sa zaviazala chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov a udržiava prísnu kontrolu prístupu k nim. Na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, používame primerané a vhodné fyzické, technické a administratívne postupy. S informáciami zaslanými spoločnosti Biznis IT, s.r.o. môžu pracovať len oprávnení zamestnanci spoločnosti Biznis IT, s.r.o. a zamestnanci zmluvných partnerov, dodávateľov, subdodávateľov a sprostredkovateľov.

Ochrana osobných údajov u našich zmluvných partnerov, dodávateľov, subdodávateľov a sprostredkovateľov

Ak spoločnosti Biznis IT, s.r.o. poskytnete osobné údaje, môže byť nutné ich odovzdať našim zmluvným partnerom, dodávateľom, subdodávateľom a sprostredkovateľom, ktorí následne vybavujú objednávky alebo poskytujú služby. Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. požaduje, aby zmluvný partneri, dodávatelia, subdodávatelia a sprostredkovatelia spracúvali osobné údaje s rovnakou starostlivosťou ako spoločnosť Biznis IT, s.r.o..

 

Súbory cookies a webové signály

Čo sú súbory cookies?

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie.

Ako používame súbory cookies?

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. používa súbory cookies na rozpoznanie opakovaných návštev na našich weboch a zjednodušuje zariadeniu navigáciu na webe. Súbory cookies ukladajú informácie o vašej krajine a jazyku spolu s prideleným náhodným ID relácie. V niektorých prípadoch súbory cookies ukladajú informácie o mene a adrese, takže tieto informácie nemusíte neustále znovu zadávať do ďalších formulárov.

Informácie zo súborov cookies, ktoré zhromažďujeme nám pomáhajú sledovať počet návštevníkov na našich weboch v priebehu času a zistiť, či ide o novú alebo opakovanú návštevu. Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. spolupracuje tiež s reklamnými partnermi tretích strán, ktorí súbory cookies používajú na poskytovanie reklamy spoločnosti Biznis IT, s.r.o. na iných weboch a na meranie účinnosti našich reklamných kampaní.

Na sledovanie využitia a aktivity na webe používame službu:

– Google Analytics
Informácie o ochrane súkromia spoločnosti Google Inc.

– Facebook Pixel
Informácie o ochrane súkromia spoločnosti Facebook

Čo je webový signál?

Webový signál je elektronický odtlačok, ktorý možno použiť na rozpoznanie súboru cookies vo vašom počítači alebo inom zariadení, keď si prezeráte web alebo e-mail.

Používanie webových signálov

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. a reklamní partneri tretích strán môžu používať webové signály na našich weboch, v našich e-mailoch a v našich reklamách na iných weboch, aby dokázali merať efektivitu nášho webu a našej reklamy. Webové signály napríklad môžu počítať počet osôb, ktoré na náš web prešli z konkrétnej reklamy, alebo počet osôb, ktorí otvoria e-mailovú správu alebo na ňu reagujú.

Zakázanie používania súborov cookies a webových signálov

Ak si neželáte aby sme používali súbory cookies, môžete ich zakázať, povoliť a zmazať vo vašom webovom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete v ponuke pomocníka vášho prehliadača.
Ak používanie cookies zakážete, nebudete môcť používať niektoré funkcie na webe. Niektoré webové signály môžete deaktivovať zakázaním súborov cookies.

Záujmovo orientovaná reklama

Weby v spolupráci s online inzerentmi zhromažďujú informácie o návštevníkoch a na základe toho zobrazujú reklamu, ktorá je užitočnejšia a relevantnejšia. Tieto praktiky sa označujú ako záujmovo orientovaná reklama alebo behaviorálna online reklama. Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. a naši reklamní partneri tretích strán môžu používať súbory cookies a webové signály na poskytovanie záujmovo orientovanie reklamy, ktorá je relevantná a zameraná na našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Aké údaje zhromažďujeme pre záujmovo orientovanú reklamu?

Na základe vašich návštev na webe spoločnosti Biznis IT, s.r.o. a iných weboch môže spoločnosť Biznis IT, s.r.o. a naši reklamní partneri tretích strán používať súbory cookies alebo webové signály na zhromažďovanie informácií pre účely záujmovo orientovanej reklamy. Tieto súbory cookies zistia informácie o prezeraných stránkach, prepojeniach a reklamách, na ktoré kliknete, ďalšie akcie na týchto weboch a web, z ktorého ste na danú stránku prešli. Podobne môžu online inzerenti na základe vašich návštev na webe spoločnosti Biznis IT, s.r.o. a iných weboch používať súbory cookies na poskytovanie reklamy od iných spoločností ako spoločnosť Biznis IT, s.r.o..

Preferovaný spôsob komunikácie

Spoločnosť Biznis IT, s.r.o. vám môže e-mailom alebo listovou korešpondenciou posielať komerčné ponuky propagujúce naše produkty a služby. Ak od nás dostávate e-mailom komerčné ponuky a chcete odber týchto e-mailov zrušiť, môžete tak urobiť prostredníctvom možnosti odhlásenia uvedenej v komunikácii.

Žiadosť o zrušenie odberu môžete zaslať na korešpondenčnú adresu spoločnosti Biznis IT, s.r.o..

Táto možnosť odhlásenia z odberu neplatí pre komunikáciu primárne na účely dokončenia objednávky, zmlúv, podpory, bezpečnostných upozornení o produkte, aktualizácie softvéru alebo iných administratívnych alebo transakčných upozornení, ktorých primárnym účelom nie je propagácia.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Biznis IT, s.r.o.

Kollárova 1004/37, 952 01  Vráble

Podnety a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu dotknuté osoby zasielať na e-mailovú adresu info@biznisit.sk. Prevádzkovateľ určil na účely spracovania osobných údajov zodpovednú osobu: Kristián Laca, info@biznisit.sk, 0948 900 109.

 

Posledná aktualizácia 1.5.2020

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás ešte dnes Kontakty